D – depozitár investičnej spoločnosti

Podľa paragrafu 81 zákona o kolektívnom investovaní musí mať správcovská spoločnosť zazmluvneného depozitára pre svoje podielové fondy. Depozitárom môže byť len bankový ústav, ktorý má povolenie na činnosť spočívajúcu v úschove alebo správe investičných nástrojov. Ak má správcovská spoločnosť otvorený podielový fond, jeho depozitárom môže byť len banka so sídlom na území SR alebo zahraničná pobočka cudzej banky v rámci EÚ, ktorú si zriadila na území SR. Zároveň, depozitárom nesmie byť správcovská spoločnosť, ktorá daný podielový fond spravuje. Ak spravuje viacero fondov, musia mať všetky toho istého depozitára.