D – depozitný certifikát

Druh cenného papiera, resp. istá kombinácia termínovaného vkladu a dlhopisu v listinnej podobe, ktorá vyjadruje záväzok emitenta voči veriteľovi na presne stanovenú čiastku a dobu. Výnos z depozitného certifikátu môže byť vyplatený dvomi spôsobmi. V deň splatnosti certifikátu je vyplatená vložená čiastka zvýšená o úrokový výnos, v deň splatnosti je vyplatená nominálna hodnota, pričom vkladateľ pri nákupe zaplatil čiastku nižšiu ako je nominálna. Depozitné certifikáty s dlhšou splatnosťou ako 12 mesiacov sa nazývajú termínované depozitné certifikáty. Depozitné certifikáty sú emitované v rôznych nominálnych hodnotách, pričom výška nominálnej hodnoty určuje cieľovú skupinu investorov.