D – Dividenda

Peňažný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti vyplácaný akcionárom podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Dividenda je teda tá časť zisku, ktorá sa ďalej rozdeľuje medzi jednotlivých akcionárov. Výšku dividendy možno charakterizovať ako výška vyplateného podielu pripadajúcu na 1 akciu.Dividendy sú akcionárom vyplácané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov, nie sú právne nárokovateľné.
Výšku dividendy ovplyvňujú najmä:
– hospodársky výsledok spoločnosti,
– očakávania na akciovom trhu,
– likvidita spoločnosti,
– investičné plány spoločnosti,
– zadlženosť spoločnosti