E – Emisia cenného papiera (vydanie)

vydanie cenného papiera za podmienok stanovených zákonom a jeho nadobudnuté prvým nadobúdateľom zákonom stanoveným spôsobom