E – Emitent

Spoločnosť alebo  verejná korporácia alebo iná osoba vydávajúca akcie, obligácie, podielové listy, prípadne iné druhy cenných papierov.