H – Hedging

Využívajú ho všetky subjekty, ktoré si potrebujú zaistiť budúcu cenu finančného nástroja a s touto cenou kalkulovať aj pri jeho budúcich operáciách. Odstraňuje sa tým riziko, že sa cena finančného nástroja bude pohybovať v neprospech investora (obchodníka), čo by zapríčinilo zbytočné zvýšené náklady alebo menší inkasovaný zisk. Hedgingom teda investor chráni svoje hospodárske výsledky pred vplyvom pohybov kurzov obchodovaných inštrumentov. Podstatou hedgingu teda nie je získať, ale naopak – nestratiť.