I – Investičná spoločnosť

Je akciová spoločnosť, ktorá môže vydávať len akcie znejúce na meno. Investičná spoločnosť vydávaním podielových listov zhromažďuje peňažné prostriedky v podielovom fonde. Zakladateľ a správca fondov prijíma a realizuje investičné rozhodnutia, vedie účtovníctvo fondu a jedná vo všetkých jeho administratívnych záležitostiach.