I – Investičné limity

určujú maximálne hranice pre investovanie do jedného cenného papiera alebo do skupiny cenných papierov. Všeobecne platné investičné limity sú dané zákonom o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a ďalšie sú dané štatútom alebo pravidlami investovania platnými pre ten ktorý fond.