I – Investičné zameranie

Je obsiahnuté v štatúte fondu. Udáva, čo čoho fond investuje a limity pre jednotlivé tipy investícií.