I – Investičné životné poistenie

Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantovane. Klient môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta. Štandardom pritom je možnosť zmeniť pomer finančných prostriedkov medzi poistnou ochranou a zhodnotením finančných prostriedkov v závislosti na voľbe výšky poistnej čiastky a výšky poistného. V priebehu doby trvania poistenia sa dá tiež meniť rozloženie finančných prostriedkov medzi vybranými fondmi.