Okamžitá hodnota podielu

Pri podielových fondoch sa zisťuje aj niekoľkokrát denne odpočítaním všetkých záväzkov od súčtu trhovej hodnoty všetkých vlastnených cenných papierov. Pokiaľ tento rozdiel vydelíme počtom podielových listov, výsledkom bude vlastné imanie fondu pripadajúce na jeden podielový list.