Životné poistenie

Väčšina životných poistení sa vzťahuje na prípad dožitia sa určitého veku a prípad smrti. V závislosti od typu poistenia sa nimi môžu kryť aj závažné ochorenia, invalidita, trvalé následky a pod. Úlohou poistenia vo všeobecnosti je poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti.

Okrem toho, že životné poistenie slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania prostriedkov. Takýmito produktami sú napríklad investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenia a dôchodkové životné poistenie.

Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade, že poistený zomrie

V prípade smrti poisteného, vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Pokiaľ v čase smrti poisteného nie je oprávnená osoba určená, alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (manžel, manželka, deti, rodičia).

Ako sa vypláca poistné plnenie maloletým oprávneným osobám

Klient má v poistnom návrhu možnosť uviesť, či chce poistné plnenie vinkulovať na bankový účet do plnoletosti maloletej osoby alebo vyplatiť k rukám zákonného zástupcu v prospech maloletej oprávnenej osoby. Poisťovňa potom postupuje v súlade s týmto vyhlásením.

Oslobodenie od platenia poistného

Možnosť existuje len pre klientov, ktorí majú k životnému poisteniu zakúpené “Pripoistenie pre prípad oslobodenia od platenia poistného”, v prípade že takéto pripoistenia daná poisťovňa ponúka. Klient musí byť najmenej 6 mesiacov neschopný vykonávať akékoľvek zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok. Poisťovňa klienta oslobodí od prvého poistného nasledujúceho po začiatku takejto neschopnosti.

Oslobodenie ukončíme po ukončení takejto neschopnosti t.j. dátum splatnosti poistného, od ktorého ho máme oslobodiť, musí spadať do obdobia tejto neschopnosti. Ak klient už zaplatil poistné, od ktorého mohol byť oslobodený, toto poistné mu vrátime. Oslobodenie sa vzťahuje len na neschopnosť pracovať z dôvodu choroby, resp. úrazu, ktoré nastali až po začiatku poistenia.

Čo je trvalá invalidita následkom úrazu

Pojem “trvalá invalidita následkom úrazu” znamená telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia danej poisťovne- tento pojem nie je zväčša úplne totožný s pojmom “invalidity” používaným v sociálnom zabezpečení. Pod trvalou invaliditou následkom úrazu sa myslí buď anatomická alebo funkčná strata, nie napr. estetické vady. Anatomické straty sa môžu ohodnotiť takmer hneď po úraze, funkčné straty až po uplynutí 365 dní od úrazu.

Ako sa zhodnocujú finančné prostriedky klientov v tradičných produktoch životného poistenia? Čo je to podiel na výnose

V prípade tradičných produktov životného poistenia (jedná sa predovšetkým o kapitálové životné poistenie) sa pri dojednaní poistenia stanoví výška poistného a výška poistnej sumy, pričom tieto hodnoty poisťovňa garantuje počas celého trvania poistenia. Na to, aby poisťovňa mohla tieto garantované záväzky splniť, musí vytvárať príslušné technické rezervy a zhodnocovať ich podľa technickej úrokovej miery uvedenej na poistke. Inými slovami, v prípade tradičných produktov životného poistenia, poisťovňa garantuje zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov technickou úrokovou mierou.

Ak poisťovňa zhodnotí technické rezervy vyššou úrokovou mierou ako je technická úroková miera, klient získava časť príjmu z investícií – podiel na výnose. Podiel na výnose sa začína tvoriť na konci kalendárneho roku, ktorý nasleduje po prvom výročí začiatku poistenia. Základom pre jeho stanovenie je investovaná technická rezerva. Podiel na výnose je pripočítaný na účet klienta ku koncu každého kalendárneho roku. Nárok na podiel na výnose u väčšiny poisťovní vzniká v deň tretieho výročia dňa dojednaného ako začiatok poistenia.