Podielový fond

je forma majetku, ktorý je tvorený cennými papiermi, peniazmi a inými majetkovými hodnotami, ktoré spoločne vlastnia investori. Vlastnícke práva investorov reprezentujú podielové listy. Podielové fondy nemajú právnu subjektivitu, majetok podielových fondov nepatrí správcovskej spoločnosti. Správcovské spoločnosti vedú účtovníctvo za seba a za každý podielový fond osobitne. Podielový fond je typickou formou kolektívneho, nepriameho investovania