Podielový list OPF

Cenný papier preukazujúci právo držiteľa na zodpovedajúci podiel majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku