Primárny trh

Miesto prvotného predaja cenného papiera a miesto, kde je možné prvotne dostať vydávaný cenný papier.