RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov je ukazovateľ, ktorý spotrebiteľovi lepšie umožňuje vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť úveru. RPMN udáva percentuálny podiel z dlžnej sumy, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti so splátkami, správou a dalšími výdavkami spojenými s čerpaním úveru.