Zhodnotenie

Miera návratnosti investície. Pri fondoch zahŕňa výsledok trhového zhodnotenia podielových listov a vyplatené výnosy v sledovanom období.